همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی در کرمان

اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی در کرمان برگزار می شود.

شروع همایش: 1396/11/11
پـایــان همایش: 1396/11/11
ارســال مقـاله: 1396/09/30

وبسایت همایش : http://ptap.uk.ac.ir/

 

 

در ادامه پیام همایش را به نقل از سایت رسمی همایش با هم می خوانیم:

ادامههمایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی در کرمان