دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

مهر ۱۴, ۱۳۹۶

دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

دانشکده کشاورزی  دانشگاه رازی در سال ۱۳۶۱ بعنوان آموزشکده کشاورزی با یک گروه آموزشی  تولیدات گیاهی کار خود را آغاز نمود. و در حال حاضر دارای […]