RE: معمای تغذیه ای

#3643

زاهد فتحی زاده
سرپرست کل

به نظر من تنها چیزی که بدون استفاده از وسیله میشه خورد فقط میوه است و بس.