پاسخ به : تغییر سبک چرخش و حرکت مدل در آباکوس با View Manipulation

#3900
زاهد فتحی زاده
سرپرست کل

فقط یک نکته اضافه کنم که توضیحات بالا از روی نسخه 6.14 آباکوس بود.