مرجع بیوسیستم ایران http://biosyso.ir مهندسی بیوسیستم,مکانیک بیوسیستم,ماشین های کشاورزی,فناوری پس از برداشت,انرژی های تجدیدپذیر Sun, 11 Oct 2020 08:32:42 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 http://biosyso.ir/wp-content/uploads/2017/09/logobsfav.png مرجع بیوسیستم ایران http://biosyso.ir 32 32 برگزاری جلسه هم اندیشی http://biosyso.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c/ http://biosyso.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c/#respond Sun, 11 Oct 2020 08:32:39 +0000 http://biosyso.ir/?p=17204 Source

]]>
http://biosyso.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c/feed/ 0
فیلم آموزشی تعمیر و مونتاژ تجهیزات کشاورزی پودمان 1 http://biosyso.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa%d8%a7%da%98-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7/ http://biosyso.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa%d8%a7%da%98-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7/#respond Sun, 04 Oct 2020 08:03:49 +0000 http://biosyso.ir/?p=17198 Source

]]>
http://biosyso.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa%d8%a7%da%98-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7/feed/ 0
فیلم آموزشی درس کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت پودمان 1 http://biosyso.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7/ http://biosyso.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7/#respond Sun, 04 Oct 2020 07:57:13 +0000 http://biosyso.ir/?p=17194 Source

]]>
http://biosyso.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7/feed/ 0
تهیه محتوای الکترونیکی http://biosyso.ir/%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/ http://biosyso.ir/%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/#respond Sun, 20 Sep 2020 07:26:23 +0000 http://biosyso.ir/?p=17177 Source

]]>
http://biosyso.ir/%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/feed/ 0
نحوه برگزاری جلسات هم اندیشی http://biosyso.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c/ http://biosyso.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c/#respond Sun, 20 Sep 2020 06:46:54 +0000 http://biosyso.ir/?p=17175 Source

]]>
http://biosyso.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c/feed/ 0
ارتباط با گروه http://biosyso.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87/ http://biosyso.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87/#respond Wed, 16 Sep 2020 17:55:19 +0000 http://biosyso.ir/?p=17172 Source

]]>
http://biosyso.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87/feed/ 0
همکاری جهت تولید محتوا http://biosyso.ir/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/ http://biosyso.ir/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/#respond Wed, 16 Sep 2020 17:00:16 +0000 http://biosyso.ir/?p=17165 Source

]]>
http://biosyso.ir/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/feed/ 0
سرگروه ماشین های کشاوری http://biosyso.ir/%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c/ http://biosyso.ir/%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c/#respond Wed, 16 Sep 2020 16:49:27 +0000 http://biosyso.ir/?p=17162 Source

]]>
http://biosyso.ir/%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c/feed/ 0
آموزش ثبت نام و شرکت در دوره های مرجع بیوسیستم ایران http://biosyso.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%db%8c/ http://biosyso.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%db%8c/#respond Sat, 11 Apr 2020 06:24:16 +0000 http://biosyso.ir/?p=17017 Source

]]>
http://biosyso.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%db%8c/feed/ 0
موتور مینیاتوری فوق العاده+ویدیو http://biosyso.ir/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88/ http://biosyso.ir/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88/#respond Thu, 09 Apr 2020 15:16:02 +0000 http://biosyso.ir/?p=17013 Source

]]>
http://biosyso.ir/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88/feed/ 0