کمباین ماشینی است که چندین کار را بر روی محصول کشاورزی در مزرعه انجام می دهد، با استفاده از کمباین محصولی که در مزرعه رشد کرده و به مرحله برداشت رسیده است، درو شده، کوبیده می شود و کاه و کلش آن جدا شده و محصول در مخزن آن ذخیره می شود، کمباین دارای چند قسمت اصلی است که شامل: دماغه (Head) کمباین، کوبنده ، غربالها ، هلیس های انتقال و بادبزن می باشد. کمباین ها برای برداشت و آماده کردن محصولات مختلف قابل استفاده هستند که برای هر محصول دماغه و کوبنده و غربال های مخصوص موردنیاز است. در تصویر زیر بخش های مختلف کمباین نشان داده شده است.

1) چرخ فلک
2) دروگر
3) مارپیچ
4) نقاله دانه
5) تله سنگ
6) کوبنده
7) ضدکوبنده
8) کلش کش
9) سینی دانه
10) بادبزن
11) غربال بالایی قابل تنطیم
12) غربال پایینی
13) نقاله کزل برگردان
14) بازگشت کزل
15) مارپیچ دانه
16) مخزن دانه
17) کاه خردکن
18) کابین راننده
19) موتور
20) مارپیچ تخلیه
21) پروانه