کشاورزی دقیق

کشاورزی دقیق (Precision Farming یا Precision Agriculture) یک مفهوم جدید در کشاورزی امروزی است و بر مبنای وجود ناهمگونی در سطح مزرعه استوار است. یکی از دلایل رشد کشاورزی دقیق در میان دانشمندان و کشاورزان، پیشرفت تکنولوزی در زمینه‌های مختلف از جمله سیستم تعیین مختصات جغرافیایی یا جی پی اس، سنسورها، عکسهای هوایی یا ماهواره ای (یا سنجش از دور) و تسحیلات مدیریت اطلاعات جغرافیایی است. بر این اساس اطلاعات جمع آوری شده توسط تکنولوژی‌های ذکر شده برای انجام محاسبات دقیق در مورد سطح ناهمگونی در مزرعه از جهت‌های مختلف از جمله مقدار مواد مغذی خاک، گسترش و پخش آفتها بیماریها و علفهای هرز در سطح مزرعه همچنین تصمیم گیری در مورد موعد فعالیتهای مدیریتی و همچنین پیش بینی مقدار عملکرد مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت .

مزیتهای کشاورزی دقیق
کاهش مصرف کودهای شیمیایی به علت وجود نقشه‌های بیشینه و کمینه مواد مغذی خاک و کمک به کاهش آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از مصرف بیش از حد مواد شیمیایی و همچنین افزایش عملکرد در صورت عمل کردن به موقع و به میزان لازم در موارد مدیریتی است.

شرح وضعیت کشاورزی سنتی
برای سالیان متمادی کشاورزان نهاده های کشاورزی را بر پایه تجربیات سالیان گذشته و به میزان معینی برای تمام زمین بدون توجه به دیگر ملاحظات توزیع می کردند. آنها میزان بذر پاشی، کود و سم را برای همه زمین با نسبت مشخصی توزیع می کردند و آبیاری یکنواختی را برای زمین به کار می گرفتند. در نتیجه این رویکرد، ملاحظه می‌شود میزان راندمان آبیاری پایین بوده و درصد بالایی از کود و سموم شیمیایی به هدر رفته و تنها آسیب های ناشی از آن است که باقی مانده و موجب آلودگی منابع زیر زمینی آب و خاک می گردد.

در واقع، این بزرگ ترین اشتباهی است که می‌تواند اتفاق افتد. در این مکانیزم توزیع منابع و نهاده های کشاورزی به حالت یکسان برای همه استفاده می شود، در حالی که به علت تفاوت های ذاتی خاک و بستر کشاورزی از یک سو و شرایط آب و هوایی از سوی دیگر، برخی به نهاده های بیشتر و برخی به نهاده های کمتری نیازمندند و همان طور که فقر غذایی موجب کاهش راندمان تولید است، اضافه تزریق نهاده ها هم خسارت و آلودگی به محصول نهایی و محیط زیست را به همراه دارد[۱].

شرح وضعیت مطلوب با کشاورزی دقیق
مدیریت مناسب نهاده ها، که اکنون کشاورزی دقیق نامیده می‌شود راه کار فناورانه به این نیاز تاریخی است.

کشاورزی دقیق به دلیل سطح مدیریتی که دارا می باشد از کشاورزی سنتی متمایز است. در کشاورزی دقیق به جای این که کل مزرعه به عنوان یک واحد مدیریتی باشد، اعمال مدیریت برای مناطق کوچک در مزرعه در نظر گرفته می‌شود که این کار سطح مدیریت را با تاکید بر نیازهای صحیح کشاورزان افزایش می دهد. کشاورزی دقیق در واقع، سیستم مدیریت تلفیقی است و کوشش دارد نوع و میزان نهاده ها را بر اساس نیازهای واقعی محصولات که در مناطق کوچک تر زمین قرار دارند، تطبیق دهد.

منابع:

ویکی پدیا

درباره دکتر زاهد فتحی زاده

دیدگاهتان را بنویسید