ماشین های داشت به ماشین هایی گفته می شود که پس از مرحله کاشت و تا قبل از مرحله برداشت برای بهبود رشد و عملکرد گیاه استفاده می شوند. ماشین های داشت به سه دسته کلی زیر تقسیم بندی می شوند.

  1. ماشین های کنترل علف های هرز
  2. ماشین های کوددهی
  3. سم پاش ها

ماشین های کنترل علف های هرز خود شامل : وجین کن ها و شعله افکن ها هستند.

دیدگاهتان را بنویسید