دانلود کتاب Fundamentals of Signal Processing

دانلود کتاب اصلی با زبان انگلیسی، توضیحات روی جلد به شرح زیر است:

Fundamentals of Signal Processing
for Sound and Vibration Engineers
Kihong Shin
Andong National University
Republic of Korea
Joseph K. Hammond
University of Southampton
UK

انتشارات جان وایلی