حواس مصنوعی (artificial senses) یا حواس الکترونیکی شبیه سازی حواس انسان و جانوران به وسیله سیستم ها و ابزارهای مصنوعی است.

امروزه با پیشرفت های شگفت انگیز تکنولوژی امکان ساخت ابزارهایی فراهم شده که مشابه حواس انسان عمل می کند. سه نوع ابزار که توانایی مشابه حواس بشر دارند تاکنون ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته اند:

  • ماشین بینایی (machine  vision): شبیه ساز چشم انسان بوده و امکان پردازش تصاویر دریافتی را دارد.
  • بینی الکترونیک (electronic nose): شبیه ساز بینی است و به مولکول های منتشر شده از مواد در هوای محیط حساس بوده و مانند بینی امکان بوییدن دارد.
  • زبان الکترونیک (electronic tongue): مانند زبان امکان چشیدن دارد و برای تشخیص میزان قند و سایر مواد و مزه ها استفاده می شود.

حواس مصنوعی در علوم کشاورزی نیز ورود پیدا کرده اند، از بینایی ماشین در کارهایی مانند سورتینگ، تشخیص سطح سبز و … استفاده می شود. بینی الکترونیک و زبان الکترونیک امکان تشخیص میوه های رسیده و یا فساد آنها را فراهم می سازد.

دیدگاهتان را بنویسید